0
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wigli v.o.f. (hierna: Wigli) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 30230067 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.
1.2 Door een bestelling bij Wigli.nl te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Wigli zijn vrijblijvend. Wigli heeft het recht om prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Wigli uw bestelling heeft geaccepteerd. Wigli heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien werkdagen bericht van.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro, inclusief btw en handlingskosten en exclusief verzendkosten.
3.2 De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van het artikel en de bestemming.
3.3 Wigli.nl biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay®. Indien je voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag door Wigli.nl overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden.


Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 werkdagen, tenzij door Wigli anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.


Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Wigli geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Wigli te melden.
6.2 Wigli biedt een garantie op onze producten van twee jaar. Heeft u uw product via deze website (www.wigli.nl) gekocht en is het binnen twee jaar na aanschaf stuk gegaan? Dan kunt u het reclameren bij Wigli. Wij zullen het product herstellen als vast is komen te staan dat het product kapot is gegaan door een kwaliteitsgebrek. Als de schade voorkomt uit onoordeelkundig gebruik of kwade opzet, dan zal Wigli geen schade herstellen of vergoeden.

Vanaf 15 februari 2016 kunnen consumenten in de EU ook klachten indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie. U vindt dit ODR-platform op http://ec.europa.eu/odr. Als uw klacht nog niet elders in behandeling is, kunt u uw klacht indienen via het platform van de Europese Unie.

Artikel 7. Niet goed, geld terug garantie

7.1 Als de Wigli niet aan uw verwachtingen voldoet, mag u de Wigli onbeschadigd retourneren tot 30 dagen na levering. Na melding via het retourformulier heeft u nog 2 weken de tijd om het product naar ons te retourneren. Na correcte ontvangst door Wigli krijgt u binnen twee weken uw aankoopbedrag retour. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening.
7.2 Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. Gebruik hiervoor de verpakking en beschvermingsmaterialen die u bij ontvangst van het product hebt ontvangen.
7.3 Het aankoopbedrag wordt uiterlijk binnen veertien dagen door Wigli terugbetaald, wanneer aan de oorspronkelijke betalingsverplichting is voldaan.

Voor een verdere toelichting over de retourprocedure zie https://www.wigli.nl/niet-goed-geld-terug 


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Wigli is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Wigli, dan wel tussen Wigli en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Wigli.


Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Wigli deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Wigli in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Wigli vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
9.3 Wigli mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.
9.4 Onverminderd de overige aan Wigli toekomende rechten, heeft Wigli in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.